215141-65ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาพัฒนาการ หลักการ แนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น ๆ ครอบคลุมนโยบายสาธารณะ องค์การและการจัดการ การบริหารงานบุคคล รวมถึงการบริหารงานคลังและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-16:009.14.05**009C473710X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ
รศ.ดร. อนุจิตร ชิณสาร
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
37-35-2
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี09:00-12:0027.04.07**029C47398X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ
รศ.ดร. อนุจิตร ชิณสาร
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
37-35-2
10-4-6
สอบปลายภาค:
  P3 พุธ09:00-12:0036.05.05**050C473710X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร. อนุจิตร ชิณสาร
ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
37-35-2
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P4 พฤหัสบดี16:00-19:0036.05.04**050C463610X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ
รศ.ดร. อนุจิตร ชิณสาร
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
36-34-2
10-2-8
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์13:00-16:0036.04.09**050C362610X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ
รศ.ดร. อนุจิตร ชิณสาร
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
26-26-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
พัฒนาการ หลักการ แนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น ๆ ครอบคลุมนโยบายสาธารณะ องค์การและการจัดการ การบริหารงานบุคคล รวมถึงการบริหารงานคลังและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123