208113-65การอ่านเพื่อความเข้าใจ
Reading Comprehension
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการอ่านข้อความหรือบทความผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ อาทิ นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย วรรณกรรม บทความจากนิตยสาร สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และบทความทางวิชาการ โดยการใช้กลยุทธ์และเทคนิคการอ่านต่าง ๆ  ได้แก่ การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน เทคนิคการอ่านเร็ว และการอ่านนอกเวลา
รายวิชาต่อเนื่อง:208114
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-15:2027.04.07**029C45414X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
40-40-0
5-1-4
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.07**
ภาษาอังกฤษ [651212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.07**
  P2 พุธ08:40-11:1027.04.07**029C45405X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
40-40-0
5-0-5
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [651212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.07**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์12:50-15:2036.04.05**050C352411X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
25-24-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 5 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [656212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.04**
คำอธิบายรายวิชา
การอ่านข้อความหรือบทความผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ อาทิ นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย วรรณกรรม บทความจากนิตยสาร สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และบทความทางวิชาการ โดยการใช้กลยุทธ์และเทคนิคการอ่านต่าง ๆ
ได้แก่ การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน เทคนิคการอ่านเร็ว และการอ่านนอกเวลา
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123