208121-65โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 1
English Structure and Usage 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประเภทของคำ การเรียงลำดับคำ วลีต่าง ๆ ชนิดและรูปแบบพื้นฐานของประโยค ตลอดจนการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ในบริบทการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
รายวิชาต่อเนื่อง:208122
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-11:1027.04.07**029C45405X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
40-40-0
5-0-5
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์12:50-15:2027.04.07**029C45405X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
40-40-0
5-0-5
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์15:20-17:5036.04.09**050C352411X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
25-24-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ประเภทของคำ การเรียงลำดับคำ วลีต่าง ๆ ชนิดและรูปแบบพื้นฐานของประโยค ตลอดจนการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ในบริบทการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123