306201-65ธุรกิจดิจิทัล
Digital Business
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความรู้พื้นฐาน แนวคิด และหลักการของธุรกิจดิจิทัล พาณิชอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการตลาดดิจิทัล ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ  การใช้เทคโนโลยีและแอพพลิเคชันโลจิสติกส์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และธุรกิจอัจฉริยะ กฎหมายและจริยธรรมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ในการดำเนินการธุรกิจดิจิทัล
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0027.03.03(คี่)029C584414X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ทิพย์สุดา วงศ์คำดี
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
48-44-4
10-0-10
สอบกลางภาค: 15 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการ [651214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ N/A
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการ [651214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.08**
  P2 ศุกร์12:50-16:1027.03.03(คี่)029C563917X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ทิพย์สุดา วงศ์คำดี
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
46-39-7
10-0-10
สอบกลางภาค: 15 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการ [651214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ N/A
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการ [651214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.08**
  P3 พุธ08:40-12:0022.5.2(คี่)022C382711X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
28-27-1
10-0-10
สอบกลางภาค: 15 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการ [651214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ N/A
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการ [651214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ 27.05.08**
  P4 พฤหัสบดี12:50-16:1022.5.2(คี่)022C40346X    
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายเอกชัย ปานมาก
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
36-34-2
4-0-4
สอบกลางภาค: 15 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การตลาด [651214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ N/A
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การตลาด [651214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.08**
  P5 ศุกร์12:50-16:1022.5.2(คี่)022C40346X    
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายเอกชัย ปานมาก
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
37-34-3
3-0-3
สอบกลางภาค: 15 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การตลาด [651214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ N/A
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การตลาด [651214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.04.15**
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P6 พฤหัสบดี12:50-16:1022.5.4(คี่)022C261412X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. เจนจีรา อักษรพิมพ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
16-14-2
10-0-10
สอบกลางภาค: 15 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการ [6521714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ N/A
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการ [6521714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.08**
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์15:20-18:4022.5.1**022C231310X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. เจนจีรา อักษรพิมพ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
13-13-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 9 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการ [656714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.32**
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐาน แนวคิด และหลักการของธุรกิจดิจิทัล พาณิชอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการตลาดดิจิทัล ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ
การใช้เทคโนโลยีและแอพพลิเคชันโลจิสติกส์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และธุรกิจอัจฉริยะ กฎหมายและจริยธรรมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ในการดำเนินการธุรกิจดิจิทัล
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123