306201-65ธุรกิจดิจิทัล
Digital Business
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความรู้พื้นฐาน แนวคิด และหลักการของธุรกิจดิจิทัล พาณิชอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการตลาดดิจิทัล ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ  การใช้เทคโนโลยีและแอพพลิเคชันโลจิสติกส์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และธุรกิจอัจฉริยะ กฎหมายและจริยธรรมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ในการดำเนินการธุรกิจดิจิทัล
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-17:0022.5.3**022C40337X    
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ทิพย์สุดา วงศ์คำดี
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-31-1
8-2-6
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ13:00-17:0022.5.3**022C40346X    
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ทิพย์สุดา วงศ์คำดี
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
28-28-0
7-6-1
5-0-5
สอบปลายภาค:
  P3 พฤหัสบดี13:00-17:0022.5.1**022C503812X    
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
40-36-4
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P4 ศุกร์08:00-12:0027.03.03**029C483612X    
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศิววิชญ์ จั้นอรัญ
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
38-33-5
10-3-7
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐาน แนวคิด และหลักการของธุรกิจดิจิทัล พาณิชอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการตลาดดิจิทัล ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ
การใช้เทคโนโลยีและแอพพลิเคชันโลจิสติกส์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และธุรกิจอัจฉริยะ กฎหมายและจริยธรรมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ในการดำเนินการธุรกิจดิจิทัล
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123