306111-65โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดพื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี รหัสเทียม ผังงาน ประเภทของโครงสร้างข้อมูล การค้นหาข้อมูล การเรียงลำดับข้อมูล และการนำโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้งานในงานธุรกิจ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-16:1022.5.3(คู่)022C402812X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายนริศ มิ่งโมรา
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
34-28-6
6-0-6
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [651214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.5.1**
  P2 พุธ08:40-12:0022.5.3(คี่)022C40337X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายนริศ มิ่งโมรา
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
33-30-3
7-3-4
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [651214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.5.1**
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [651214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.5.1**
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P3 จันทร์08:40-12:0022.5.1(คี่)022C19514X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศิววิชญ์ จั้นอรัญ
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
9-5-4
10-0-10
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [651714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.5.1**
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์07:50-11:1027.03.04029C20911X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศิววิชญ์ จั้นอรัญ
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
10-9-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 8 ก.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [656714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.03**
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดพื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี รหัสเทียม ผังงาน ประเภทของโครงสร้างข้อมูล การค้นหาข้อมูล การเรียงลำดับข้อมูล และการนำโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้งานในงานธุรกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123