306223-65การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ
Applying Application Software for Business
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การใช้งานฟังก์ชัน สูตร และคำสั่งต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในกลุ่มโปรแกรมตารางคำนวณ เพื่อทำการร่วมกับแหล่งข้อมูลภายนอก สนับสนุนการตัดสินใจ และบูรณาการกับระบบงานทางด้านธุรกิจ  เช่น ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาด หรือ ธุรกิจอัจฉริยะ การฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในกลุ่มโปรแกรมตารางคำนวณเพื่อทำงานทางด้านธุรกิจ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:00-12:0027.03.07**029C40319X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ทิพย์สุดา วงศ์คำดี
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
30-27-3
10-4-6
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี08:00-12:0027.03.06**029C392514X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศิววิชญ์ จั้นอรัญ
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
29-23-6
10-2-8
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การใช้งานฟังก์ชัน สูตร และคำสั่งต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในกลุ่มโปรแกรมตารางคำนวณ เพื่อทำการร่วมกับแหล่งข้อมูลภายนอก สนับสนุนการตัดสินใจ และบูรณาการกับระบบงานทางด้านธุรกิจ
เช่น ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาด หรือ ธุรกิจอัจฉริยะ การฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในกลุ่มโปรแกรมตารางคำนวณเพื่อทำงานทางด้านธุรกิจ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123