306417-65โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Business Computer Project
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยใช้กรณีตัวอย่าง เพื่อศึกษาความต้องการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน การสร้างระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจ นำเสนอผลการศึกษาและจัดทำรายงาน  
เงื่อนไขรายวิชา: 306222 และ 306316 หรือ
306333 และ 306343 และ 306353 และ 306363 และ 306383 และ 306393
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-17:0027.03.04029C16313X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ศุภชานันท์ วนภู
นายเอกชัย ปานมาก
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
6-3-3
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยใช้กรณีตัวอย่าง เพื่อศึกษาความต้องการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน การสร้างระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจ นำเสนอผลการศึกษาและจัดทำรายงาน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123