308301-65การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางด้านโลจิสติกส์
Quantitative Methods for Logistics Management
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดและหลักการการวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน การนำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติเชิงปริมาณมาใช้ในการจัดการ แก้ปัญหา และตัดสินใจทางด้านโลจิสติกส์ โดยใช้ปัญหาโลจิสติกส์เป็นแม่แบบ  โปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ตัวแบบแถวคอย ปัญหาการหาค่าต่ำสุดสูงสุด แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ เทคนิคตัดสินใจในการบริหารโครงการ และการจำลองเหตุการณ์
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์13:00-17:0022.5.5(คี่)022C40328X    
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ภคพร ผงทอง
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-31-1
8-1-7
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี08:00-12:0027.03.10(คี่)029C382810X    
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ภคพร ผงทอง
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
28-28-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการการวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน การนำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติเชิงปริมาณมาใช้ในการจัดการ แก้ปัญหา และตัดสินใจทางด้านโลจิสติกส์ โดยใช้ปัญหาโลจิสติกส์เป็นแม่แบบ
โปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ตัวแบบแถวคอย ปัญหาการหาค่าต่ำสุดสูงสุด แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ เทคนิคตัดสินใจในการบริหารโครงการ และการจำลองเหตุการณ์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123