202211-65การออกแบบเรขศิลป์และตัวอักษร
Graphic Design and Typography
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาความสำคัญ ความเป็นมา วิวัฒนาการ หลักการออกแบบ รูปแบบของงานเรขศิลป์ และตัวอักษร เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติการออกแบบ จัดวาง และสร้างสรรค์งานกราฟิกในรูปแบบต่าง ๆ สามารถนำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมที่เหมาะสม  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์13:00-18:0027.03.09(คู่)029C42348X    
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายภักดี ปรีดาศักดิ์
สำรองให้:ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-32-0
10-2-8
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสำคัญ ความเป็นมา วิวัฒนาการ หลักการออกแบบ รูปแบบของงานเรขศิลป์ และตัวอักษร เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติการออกแบบ จัดวาง และสร้างสรรค์งานกราฟิกในรูปแบบต่าง ๆ สามารถนำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมที่เหมาะสม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123