202104-65หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบ
Principles of Design and Principles of Composition
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาทฤษฎี องค์ประกอบ หลักการออกแบบ ทัศนธาตุ เพื่อใช้เป็นแนวทางสร้างสรรค์ และปฏิบัติการออกแบบผลงานประเภทต่าง ๆ โดยใช้ ทฤษฎีการสื่อสาร ภาษาภาพ จิตวิทยาการสื่อสาร หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์  เพื่อสื่อสารความคิด และจินตนาการ และสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์13:00-18:0027.03.07**029C42393X    
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.อลิศา โชตินนท์ภิชา
สำรองให้:ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,42-39-3
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎี องค์ประกอบ หลักการออกแบบ ทัศนธาตุ เพื่อใช้เป็นแนวทางสร้างสรรค์ และปฏิบัติการออกแบบผลงานประเภทต่าง ๆ โดยใช้ ทฤษฎีการสื่อสาร ภาษาภาพ จิตวิทยาการสื่อสาร หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
เพื่อสื่อสารความคิด และจินตนาการ และสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123