555142-65คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบและนำเสนอแบบเบื้องต้น
Basic Computer Aided for Architectural Drawing and Presentation
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรสถาปัตยกรรม (5ปี)
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ขั้นพื้นฐาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิกเพื่อการออกแบบงานศิลป์ (Artwork) การเขียนแบบและนำเสนองานสถาปัตยกรรมเบื้องต้น  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์16:00-21:0027.03.06**029C17161X    
สถาปัตยกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวนิธิมา มั่นคง
ผศ.ดร.มาริสา หิรัญตียะกุล
ผศ. ขวัญนภา สิทธิ์ประเสริฐ
สำรองให้:สถาปัตยกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,17-16-1
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ขั้นพื้นฐาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิกเพื่อการออกแบบงานศิลป์ (Artwork) การเขียนแบบและนำเสนองานสถาปัตยกรรมเบื้องต้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123