401103-65ฟิสิกส์ 2
Physics 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มวิชาแกนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำ ไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์เบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและทฤษฎีควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน ฟิสิกส์และเทคโนโลยีขั้นสูง  
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 401104
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-11:1024.219024C13112X    
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ชำนาญ พร้อมจันทึก
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
3-1-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ฟิสิกส์ [651211007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 24.219
คำอธิบายรายวิชา
ไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำ ไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์เบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและทฤษฎีควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน ฟิสิกส์และเทคโนโลยีขั้นสูง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123