401185-65การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักฟิสิกส์
Computer Software Applications for Physicists
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์ (วท.บ.)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ ในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ อาทิ โปรแกรมสร้างแผนภาพ โปรแกรมสร้างกราฟจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมสร้างลายวงจรไฟฟ้า โปรแกรมออกแบบสามมิติ และโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง  รวมถึงการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวัน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-17:0027.05.06(คี่)029C11110X    
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายไพโรจน์ ใจเดี่ยว
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
1-1-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ ในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ อาทิ โปรแกรมสร้างแผนภาพ โปรแกรมสร้างกราฟจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมสร้างลายวงจรไฟฟ้า โปรแกรมออกแบบสามมิติ และโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
รวมถึงการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวัน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123