401203-65ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์
English for Scientist
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์ (วท.บ.)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาฝึกทักษะการอ่าน เขียน ฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อความรู้ความเข้าใจ การอ่านตำราวิทยาศาสตร์ วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ บทความวิจัยวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ09:00-12:0024.208024C11110X    
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
1-1-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการอ่าน เขียน ฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อความรู้ความเข้าใจ การอ่านตำราวิทยาศาสตร์ วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ บทความวิจัยวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123