401213-65ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและเชิงสถิติ
Thermal and Statistical Physics
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์ (วท.บ.)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความรู้พื้นฐานในทางอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี หลักสถิติของแมกซ์เวลล์-โบลต์ซมันน์ หลักสถิติของเฟร์มี-ดิแรก หลักสถิติของโบล์-ไอน์สไตน์  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-16:0011.24**011C11110X    
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.วัชรพงษ์ วงค์เขียว
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
1-1-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานในทางอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี หลักสถิติของแมกซ์เวลล์-โบลต์ซมันน์ หลักสถิติของเฟร์มี-ดิแรก หลักสถิติของโบล์-ไอน์สไตน์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123