401214-65ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น
Physics of Vibrations and Waves
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์ (วท.บ.)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกแบบหน่วง การแกว่งกวัดแบบมีแรงกระทำ การแกว่งกวัดคู่ควบ คลื่นใน 2 มิติ และ 3 มิติ การเคลื่อนที่ของคลื่นตามขวาง คลื่นตามยาว คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-16:0024.208024C11110X    
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ชำนาญ พร้อมจันทึก
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
1-1-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกแบบหน่วง การแกว่งกวัดแบบมีแรงกระทำ การแกว่งกวัดคู่ควบ คลื่นใน 2 มิติ และ 3 มิติ การเคลื่อนที่ของคลื่นตามขวาง คลื่นตามยาว คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123