207112-65การฟังและพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Listening and Speaking for Specific Purposes
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ การฝึกปฏิบัติการฟังและพูด การให้และรับข้อมูลตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอาชีพและการทำงาน การนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น การสัมภาษณ์การฟังข้อความและจดบันทึก  
เงื่อนไขรายวิชา: 207111
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-12:0027.04.09(คี่)029C40319X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Mr.James Patterson Turnbull
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
30-29-1
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี08:40-12:0027.04.09(คี่)029C392811X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Mr.James Patterson Turnbull
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
29-28-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P3 ศุกร์08:40-12:0027.04.09(คี่)029C392811X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Mr.James Patterson Turnbull
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
29-27-2
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การฝึกปฏิบัติการฟังและพูด การให้และรับข้อมูลตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอาชีพและการทำงาน การนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น การสัมภาษณ์การฟังข้อความและจดบันทึก

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123