207242-65ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
English for Cross Cultural Communication
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับผู้คนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์09:00-12:0027.04.12(คี่)029C30264X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Mr.James Patterson Turnbull
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
29-26-3
1-0-1
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี09:00-12:0031.07.02 (คี่)042C36279X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Mr.James Patterson Turnbull
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
26-26-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
  P3 พุธ13:00-16:0036.05.05 (คี่)050C372710X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Mr.James Patterson Turnbull
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
27-27-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับผู้คนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123