210112-65อักษรจีน
Chinese Calligraphy
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวอักษรจีน หลักการเขียนอักษรจีน โครงสร้างตัวอักษรจีน การจดจำตัวอักษรจีนที่ใช้บ่อย  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์12:50-16:1027.04.07(คู่)029C45369X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
39-34-5
6-2-4
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี08:40-12:009.13.11(คู่)009C493712X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
39-35-4
10-2-8
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวอักษรจีน หลักการเขียนอักษรจีน โครงสร้างตัวอักษรจีน การจดจำตัวอักษรจีนที่ใช้บ่อย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123