210116-65การฟังและการพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการฟังและการพูดบทสนทนา การสนทนาในหัวข้อที่กำหนด การพูดแสดงความคิดเห็น การฟังจากสื่อต่างๆ การเล่าเรื่องจากสิ่งที่ฟังเป็นภาษาจีนได้  
เงื่อนไขรายวิชา: 210114 (#)
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-12:0027.04.07(คู่)029C45396X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Miss Zhang Mingke
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
39-36-3
6-3-3
สอบกลางภาค: 15 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.07**
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.07**
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.09**
  P2 ศุกร์08:40-12:0027.04.09(คู่)029C453510X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Miss Zhang Mingke
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
39-34-5
6-1-5
สอบกลางภาค: 15 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.07**
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.07**
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.10**
คำอธิบายรายวิชา
การฟังและการพูดบทสนทนา การสนทนาในหัวข้อที่กำหนด การพูดแสดงความคิดเห็น การฟังจากสื่อต่างๆ การเล่าเรื่องจากสิ่งที่ฟังเป็นภาษาจีนได้

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123