403103-65ชีววิทยา 2
Biology 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา (วท.บ.)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาพลังงานในสิ่งมีชีวิตและเอนไซม์ การขนส่งของเซลล์ การลำเลียงในพืช การ สังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ ระบบอวัยวะในร่างกาย  
เงื่อนไขรายวิชา: 403101
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 403104, 403362, 403471
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ07:00-10:0011.34**011C392712X    
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ปิยะธิดา กุศลรัตน์
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
29-27-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [651211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.06**
ชีววิทยา [651211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 32.03.06**
คำอธิบายรายวิชา
พลังงานในสิ่งมีชีวิตและเอนไซม์ การขนส่งของเซลล์ การลำเลียงในพืช การ สังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ ระบบอวัยวะในร่างกาย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123