208115-65การเขียนอนุเฉท
Paragraph Writing
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการใช้กระบวนการเขียนข้อความในระดับย่อหน้าโดยอาศัยหลักการทางโครงสร้างภาษาและการแปลรวมถึงโครงสร้างและรูปแบบของย่อหน้าประเภทต่าง ๆ ได้แก่การเขียนเพื่อแจกแจงรายละเอียด การเขียนอธิบายลำดับขั้นตอนการเขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  และการเขียนเพื่อแสดงเหตุและผล โดยมีการเชื่อมข้อความและลำดับความคิดอย่างเหมาะสม
รายวิชาต่อเนื่อง:208211
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี16:00-19:0027.04.13**029C483612X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
38-36-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [651212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
  P2 พฤหัสบดี13:00-16:0027.04.15**029C483612X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
38-34-4
10-2-8
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [651212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
ภาษาอังกฤษ [651212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.07.06**
  P3 พฤหัสบดี09:00-12:0031.07.03**042C473314X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
37-32-5
10-1-9
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [651212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 3 ห้องสอบ 31.07.06**
ภาษาอังกฤษ [621212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
  P4 ศุกร์13:00-16:009.07.07-08**009C473512X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
37-34-3
10-1-9
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [651212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
ภาษาอังกฤษ [651212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 4 ห้องสอบ 31.07.06**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์16:00-19:009.06.07**009C251510X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
15-15-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การใช้กระบวนการเขียนข้อความในระดับย่อหน้าโดยอาศัยหลักการทางโครงสร้างภาษาและการแปลรวมถึงโครงสร้างและรูปแบบของย่อหน้าประเภทต่าง ๆ ได้แก่การเขียนเพื่อแจกแจงรายละเอียด การเขียนอธิบายลำดับขั้นตอนการเขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
และการเขียนเพื่อแสดงเหตุและผล โดยมีการเชื่อมข้อความและลำดับความคิดอย่างเหมาะสม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123