219105-65สันติศึกษากับการพัฒนาสังคม
Peace Studies and Social Development
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพัฒนาสังคม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความเป็นมา ความหมาย แนวคิดทฤษฎีสันติศึกษาและทฤษฎีความขัดแย้ง การวิเคราะห์การก่อเกิดและผลกระทบของความขัดแย้ง กลไกการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติวิธี  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การไกล่เกลี่ย การใช้สันติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสันติสุขในสังคม
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ09:00-12:0027.04.15**029C433013X    
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ภาสกร บัวศรี
สำรองให้:นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
33-30-3
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความเป็นมา ความหมาย แนวคิดทฤษฎีสันติศึกษาและทฤษฎีความขัดแย้ง การวิเคราะห์การก่อเกิดและผลกระทบของความขัดแย้ง กลไกการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การไกล่เกลี่ย การใช้สันติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสันติสุขในสังคม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123