207122-65โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2
English Structure and Usage 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการใช้ภาษาอังกฤษในโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน วลีและอนุประโยค การวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษา เพื่อนำไปสู่การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
เงื่อนไขรายวิชา: 207121
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-11:1027.04.07(คู่)029C402911X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศิริชัย เทียมหัวนอก
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
30-29-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี12:50-15:2027.04.07(คู่)029C392811X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศิริชัย เทียมหัวนอก
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
29-28-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P3 ศุกร์12:50-15:2027.04.09(คี่)029C392811X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศิริชัย เทียมหัวนอก
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
29-27-2
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การใช้ภาษาอังกฤษในโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน วลีและอนุประโยค การวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษา เพื่อนำไปสู่การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123