512115-65ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing Practice
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบ การประกอบ และการเขียนแบบชิ้นส่วนทางวิศวกรรม และปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตชิ้นส่วนทางวิศวกรรม การทำโครงงานย่อยการออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ07:50-12:5027.03.07**029C271413X    
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายเสรี ภักดีสิริวัฒนกุล
สำรองให้:วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
17-14-3
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบ การประกอบ และการเขียนแบบชิ้นส่วนทางวิศวกรรม และปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตชิ้นส่วนทางวิศวกรรม การทำโครงงานย่อยการออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123