503224-65อุปกรณ์งานระบบอาคาร
Building System Equipment
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรวิศวกรรมการก่อสร้าง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการเลือกใช้ การติดตั้ง การบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบอาคาร อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบระบายอากาศภายใน ระบบปรับอากาศ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบขนส่งในแนวดิ่งและแนวราบ  เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบดับเพลิง ระบบความปลอดภัย เทคโนโลยีประหยัดพลังงานภายในอาคาร และ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานภายในอาคาร
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี09:00-12:0027.03.10**029C351025X    
วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.จักรกฤษณ์ สุทธานุรักษ์
สำรองให้:วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
25-10-15
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การเลือกใช้ การติดตั้ง การบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบอาคาร อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบระบายอากาศภายใน ระบบปรับอากาศ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบขนส่งในแนวดิ่งและแนวราบ
เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบดับเพลิง ระบบความปลอดภัย เทคโนโลยีประหยัดพลังงานภายในอาคาร และ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานภายในอาคาร
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123