413254-65ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสาธารณสุข
Technology and Information System for Public Health
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางสาธารณสุข ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวังและการรายงานด้านสุขภาพ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข  การฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ระบบสารสนเทศเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:00-12:0027.03.05(คู่)029C423210X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ธวัชชัย เอกสันติ
นางสาวนพเก้า บัวงาม
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
34-32-2
8-0-8
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี13:00-17:0027.03.06(คู่)029C413011X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวนพเก้า บัวงาม
ผศ.ดร.ธวัชชัย เอกสันติ
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
31-30-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางสาธารณสุข ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวังและการรายงานด้านสุขภาพ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข
การฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ระบบสารสนเทศเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123