215151-65หลักเศรษฐศาสตร์
Economics Principal
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย และหลักการทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การผลิต การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาลในการสร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ สถาบันการเงินของรัฐ ภาษีอากร การค้าและการลงทุน  ความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับลักษณะโครงสร้างและกลไกลของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและอนาคต
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์09:00-12:0027.04.11**029C473611X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
37-26-11
10-10-0
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์13:00-16:0027.04.11**029C462224X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
36-18-18
10-4-6
สอบปลายภาค:
  P3 พุธ09:00-12:0027.04.11**029C45369X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
35-27-8
10-9-1
สอบปลายภาค:
  P4 พฤหัสบดี09:00-12:0031.07.02**042C473512X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
36-29-7
10-6-4
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์13:00-16:0036.04.05**050C372314X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายโสฬส ประสิทธิ์นอก
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
27-22-5
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย และหลักการทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การผลิต การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาลในการสร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ สถาบันการเงินของรัฐ ภาษีอากร การค้าและการลงทุน
ความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับลักษณะโครงสร้างและกลไกลของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและอนาคต
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123