215246-65การพัฒนาการทางการเมือง
Political Development
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชา ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาการทางการเมือง จุดมุ่งหมายของการพัฒนาการทางการเมือง วิวัฒนาการทางสังคมและระบบการเมืองของสังคมไทยและสังคมโลก รูปแบบการพัฒนาการทางการเมืองไทยในอดีตและปัจจุบัน  ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเมืองไทย ตลอดจน การนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาแก้ปัญหา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์09:00-12:0027.04.15(คู่)029C443410X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
34-30-4
10-4-6
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์13:00-16:0036.05.04 (คู่)050C473413X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
37-31-6
10-3-7
สอบปลายภาค:
  P3 พุธ09:00-12:009.06.07(คี่)009C463610X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
36-34-2
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P4 พฤหัสบดี13:00-16:009.06.09(คี่)009C48399X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
38-35-3
10-4-6
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาการทางการเมือง จุดมุ่งหมายของการพัฒนาการทางการเมือง วิวัฒนาการทางสังคมและระบบการเมืองของสังคมไทยและสังคมโลก รูปแบบการพัฒนาการทางการเมืองไทยในอดีตและปัจจุบัน
ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเมืองไทย ตลอดจน การนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาแก้ปัญหา
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123