402242-65ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มวิชาแกนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี การทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารชีวโมเลกุล การทดสอบเอนไซม์เบื้องต้น และกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  
เงื่อนไขรายวิชา: CON 402241
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 402241
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี16:00-19:0011.14**011C40391X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายสุขสรรค์ ตันสิริ
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
39-39-0
1-0-1
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
สาธารณสุขชุมชน [651211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
  P2 พฤหัสบดี09:00-12:0011.14**011C40355X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สายฝน อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
38-35-3
2-0-2
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
สาธารณสุขชุมชน [651211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี การทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารชีวโมเลกุล การทดสอบเอนไซม์เบื้องต้น และกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123