430513-65การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
Science Communication and Science Extracurricular Activities Management
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชา  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  S1 เสาร์12:50-17:0024.203024C15213X    
วิทยาศาสตรศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. บุปผชาติ ต่อบุญสูง
ผศ.ดร.แววดาว ดาทอง
สำรองให้:วิทยาศาสตรศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,15-2-13
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123