435512-65อัจฉริยะทางธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงดิจิทัล
Business Intelligence and Digital Analytics
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานความอัจฉริยะทางธุรกิจ รวมถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างอัจฉริยะทางธุรกิจให้กับองค์กร  การนำเอาข้อมูลและความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ตัดสินใจ สามารถใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจต่างๆ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  S1 อาทิตย์12:50-16:1027.05.02**029C321X    
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.วีรอร อุดมพันธ์
ผศ.ดร.เบญจภัค จงหมื่นไวย์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,3-2-1
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานความอัจฉริยะทางธุรกิจ รวมถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างอัจฉริยะทางธุรกิจให้กับองค์กร
การนำเอาข้อมูลและความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ตัดสินใจ สามารถใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจต่างๆ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123