207318-65การแปลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
Business English Translation
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการแปลเบื้องต้น ทักษะในการแปลเนื้อหาทางธุรกิจ บทความ รายงาน ข้อความ ข้อบังคับ และสัญญา จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  
รายวิชาต่อเนื่อง:207441
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-16:0031.07.03 (คู่)042C35278X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายชญาวิน หนูพงษ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
25-25-0
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์13:00-16:0027.04.09(คู่)029C372710X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายชญาวิน หนูพงษ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
37-26-11
10-1-9
สอบปลายภาค:
  P3 ศุกร์09:00-12:009.06.05(คู่)009C372611X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายชญาวิน หนูพงษ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
27-23-4
10-3-7
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการแปลเบื้องต้น ทักษะในการแปลเนื้อหาทางธุรกิจ บทความ รายงาน ข้อความ ข้อบังคับ และสัญญา จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123