210215-65การเขียนภาษาจีน 1
Chinese Writing 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการใช้เครื่องหมายวรรคตอนภาษาจีน การเขียนบัตรอวยพร บัตรเชิญ ใบลา การเขียนฝากข้อความ การเขียนบันทึกประจำวันเป็นภาษาจีน  
รายวิชาต่อเนื่อง:210313
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-17:0027.04.15(คี่)029C463313X    
ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Miss Zhang Mingke
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
36-31-5
10-2-8
สอบกลางภาค: 7 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.03.09**
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.07**
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.07**
  P2 ศุกร์08:00-12:0036.04.05 (คู่)050C47398X    
ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Miss Zhang Mingke
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
37-35-2
10-4-6
สอบกลางภาค: 7 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.03.09**
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.07**
ภาษาจีน [651212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.07**
คำอธิบายรายวิชา
การใช้เครื่องหมายวรรคตอนภาษาจีน การเขียนบัตรอวยพร บัตรเชิญ ใบลา การเขียนฝากข้อความ การเขียนบันทึกประจำวันเป็นภาษาจีน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123