218232-65สารสนเทศดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Digital Information for Lifelong Learning
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสำคัญและบทบาทของสารสนเทศดิจิทัลกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเภทของสารสนเทศดิจิทัล  กระบวนการเรียนรู้ตามช่วงวัย การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสังคมแห่งการเรียนรู้
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร16:10-18:4027.04.09(คี่)029C41365X    
ทุกชั้นปีอาจารย์: ผศ. วนิดา นเรธรณ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี40-35-5
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.09**
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [651214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.04.09**
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.09**
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 4 ห้องสอบ 27.04.09**
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ 27.04.09**
ภาษาอังกฤษ [621212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.04.09**
ภาษาอังกฤษ [621212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ 27.04.09**
ฟิสิกส์ [621211007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.09**
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [621211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.09**
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.09**
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [651214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.09**
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสำคัญและบทบาทของสารสนเทศดิจิทัลกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเภทของสารสนเทศดิจิทัล
กระบวนการเรียนรู้ตามช่วงวัย การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสังคมแห่งการเรียนรู้
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123