219212-65การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Sustainable Environment Resource Management
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพัฒนาสังคม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมายความสำคัญ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวางแผนการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี16:00-19:009.06.05**009C322210X    
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ลือชัย วงษ์ทอง
สำรองให้:นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
22-22-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายความสำคัญ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวางแผนการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123