208232-65ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
Prose Selections
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาองค์ประกอบพื้นฐาน ลักษณะสำคัญของงานประพันธ์ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ ได้แก่ เรื่องสั้น นวนิยาย และบทละคร ตลอดจนการอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมร้อยแก้วภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดทางวรรณคดี  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี16:00-19:009.07.07-08**009C433310X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวเฉลิมขวัญ จอกทอง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-32-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ09:00-12:009.14.08**009C453411X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวเฉลิมขวัญ จอกทอง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
35-34-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์13:00-16:009.06.06**009C221111X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวเฉลิมขวัญ จอกทอง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
12-11-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบพื้นฐาน ลักษณะสำคัญของงานประพันธ์ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ ได้แก่ เรื่องสั้น นวนิยาย และบทละคร ตลอดจนการอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมร้อยแก้วภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดทางวรรณคดี

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123