403221-65สัตววิทยา
Zoology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา (วท.บ.)
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาลักษณะเฉพาะของสัตว์ เซลล์และเนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตของสัตว์ สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ การจัดจำแนก นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการของสัตว์ และปฏิบัติการที่สอดคล้อง  
เงื่อนไขรายวิชา: 403101
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-18:0011.36011C19910X    
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร. จิณณวัตร์ มานะเสถียร
ผศ.ดร.ชายฉัตร บุญญานุสิทธิ์
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
9-9-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [651211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.06**
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะเฉพาะของสัตว์ เซลล์และเนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตของสัตว์ สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ การจัดจำแนก นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการของสัตว์ และปฏิบัติการที่สอดคล้อง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123