403231-65นิเวศวิทยา
Ecology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา (วท.บ.)
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การไหลของพลังงาน วัฏจักรของสาร ปัจจัยจำกัด ประชากร สังคมสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจายพันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและแนวทางการจัดการทรัพยากร ผลกระทบของพืชและสัตว์ต่างถิ่นต่อระบบนิเวศ  การศึกษาภาคสนาม การ เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก และปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเนื้อหารายวิชา
เงื่อนไขรายวิชา: 403101
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-18:0011.36011C19910X    
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ขวัญประเสริฐ พันธุ์ชัย
ผศ.ดร.แววดาว ดาทอง
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
9-9-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ชีววิทยา [651211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.07**
คำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การไหลของพลังงาน วัฏจักรของสาร ปัจจัยจำกัด ประชากร สังคมสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจายพันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและแนวทางการจัดการทรัพยากร ผลกระทบของพืชและสัตว์ต่างถิ่นต่อระบบนิเวศ
การศึกษาภาคสนาม การ เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก และปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเนื้อหารายวิชา
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123