403251-65 จุลชีววิทยา
Microbiology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา (วท.บ.)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ การควบคุมการเจริญ การจำแนก ประเภทของจุลินทรีย์ และความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่ออาหาร น้ำ ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การ สุขาภิบาล โรคติดต่อ และภูมิต้านทาน  
เงื่อนไขรายวิชา: 403101 และ CON 403252 หรือ
403105
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 403252, 403352, 403365, 403451
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ09:00-12:0032.03.01**044C19910X    
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ปิยสุดา เทพนอก
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
9-9-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [651211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.08**
  P2 พฤหัสบดี09:00-12:0024.421**024C1679X    
เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.แววดาว ดาทอง
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
6-6-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
เกษตรศาสตร์ [621211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.08**
เกษตรศาสตร์ [651211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.08**
  P3 พุธ13:00-16:0011.45**011C23149X    
เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.มณฑล วิสุทธิ
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
13-13-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
เกษตรศาสตร์ [651211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 32.03.08**
คำอธิบายรายวิชา
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ การควบคุมการเจริญ การจำแนก ประเภทของจุลินทรีย์ และความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่ออาหาร น้ำ ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การ สุขาภิบาล โรคติดต่อ และภูมิต้านทาน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123