403252-65ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา (วท.บ.)
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาจุลินทรีย์ เทคนิคปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์การแยกเชื้อบริสุทธิ์ การทดสอบทางชีวเคมีการศึกษาผลของสารปฏิชีวนะ การวิเคราะห์คุณภาพของน้ำทางจุลชีววิทยา  
เงื่อนไขรายวิชา: CON 403251
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 403251
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี09:00-12:0011.43**011C19910X    
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ปิยสุดา เทพนอก
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
9-9-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ชีววิทยา [651211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.08**
  P2 พุธ13:00-16:0011.43**011C1679X    
เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ธีระ ธรรมวงศา
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
6-6-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
เกษตรศาสตร์ [651211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.08**
เกษตรศาสตร์ [621211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.08**
  P3 พุธ16:00-19:0011.43**011C23149X    
เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ธีระ ธรรมวงศา
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
13-13-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
เกษตรศาสตร์ [651211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 32.03.08**
คำอธิบายรายวิชา
การใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาจุลินทรีย์ เทคนิคปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์การแยกเชื้อบริสุทธิ์ การทดสอบทางชีวเคมีการศึกษาผลของสารปฏิชีวนะ การวิเคราะห์คุณภาพของน้ำทางจุลชีววิทยา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123