403401-65บรรพชีวินวิทยา
Paleontology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา (วท.บ.)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดทางบรรพชีวินวิทยาและกำเนิดสิ่งมีชีวิต มาตราธรณีกาล การเกิดซากดึกดำบรรพ์ ความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์ การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย การอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์และแหล่งซากดึกดำบรรพ์  แหล่งเรียนรู้/พิพิธภัณฑ์ด้านธรณ๊วิทยาและบรรพชีวินที่สำคัญ การพัฒนาพื้นที่จากฐานทรัพยากรซากดึกดำบรรพ์ การศึกษาภาคสนาม/แหล่งเรียนรู้
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร13:00-16:0011.26**011C26260X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดทางบรรพชีวินวิทยาและกำเนิดสิ่งมีชีวิต มาตราธรณีกาล การเกิดซากดึกดำบรรพ์ ความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์ การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย การอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์และแหล่งซากดึกดำบรรพ์
แหล่งเรียนรู้/พิพิธภัณฑ์ด้านธรณ๊วิทยาและบรรพชีวินที่สำคัญ การพัฒนาพื้นที่จากฐานทรัพยากรซากดึกดำบรรพ์ การศึกษาภาคสนาม/แหล่งเรียนรู้
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123