430514-65วิทยาศาสตรบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
Integrated Science for Local Communities Development
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาบริบทแห่งวิถีชีวิต ปัญหาและภูมิปัญญาท้องถิ่น คัดเลือกและสืบค้นนำมาเชื่อมโยงบูรณาการเป็นองค์ความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  สู่องค์ความรู้ที่เป็นระบบเพื่อเผยแพร่สู่ระดับชาติหรือสากล บูรณาการองคความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  S1 เสาร์14:00-17:0024.421**024C541X    
วิทยาศาสตรศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ธนากร เปลื้องกลาง
ผศ.ดร.แววดาว ดาทอง
สำรองให้:วิทยาศาสตรศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,5-4-1
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาบริบทแห่งวิถีชีวิต ปัญหาและภูมิปัญญาท้องถิ่น คัดเลือกและสืบค้นนำมาเชื่อมโยงบูรณาการเป็นองค์ความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่องค์ความรู้ที่เป็นระบบเพื่อเผยแพร่สู่ระดับชาติหรือสากล บูรณาการองคความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123