430521-65ดาราศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา
Astronomy for Science Education
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาพัฒนาการทางดาราศาสตร์ของสากลและประเทศไทย กฎของเคปเลอร์ ระบบพิกัดและเวลาทางดาราศาสตร์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์และวัตถุต่างๆบนท้องฟ้าในระบบสุริยะ การดูดาวเบื้องต้น ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ดวงอาทิตย์ ดาราจักร อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ โครงสร้างและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์  บรรยากาศของดาวฤกษ์และการเกิดเส้นสเปกตรัม ส่วนประกอบทางเคมีของดาวฟกษ์และการสังเคราะห์ธาตุด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ เนบิวลาเปล่งแสง โฟโตเมตรีทางดาราศาสตร์ สเปกโทรสโกปีทางดาราศาสตร์ ดาวคู่ ดาวแปรแสง ดาวระเบิดและวัตถุท้องฟ้าระยะไกล ปัญหาในการเรียนการสอนดาราศาสต
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  S1 เสาร์12:50-17:0024.203024C220X    
วิทยาศาสตรศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ
สำรองให้:วิทยาศาสตรศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,2-2-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
พัฒนาการทางดาราศาสตร์ของสากลและประเทศไทย กฎของเคปเลอร์ ระบบพิกัดและเวลาทางดาราศาสตร์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์และวัตถุต่างๆบนท้องฟ้าในระบบสุริยะ การดูดาวเบื้องต้น ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ดวงอาทิตย์ ดาราจักร อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ โครงสร้างและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์
บรรยากาศของดาวฤกษ์และการเกิดเส้นสเปกตรัม ส่วนประกอบทางเคมีของดาวฟกษ์และการสังเคราะห์ธาตุด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ เนบิวลาเปล่งแสง โฟโตเมตรีทางดาราศาสตร์ สเปกโทรสโกปีทางดาราศาสตร์ ดาวคู่ ดาวแปรแสง ดาวระเบิดและวัตถุท้องฟ้าระยะไกล ปัญหาในการเรียนการสอนดาราศาสต
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123