430632-65ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา
Electromagnetic Theory and Electronics for Science Education
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ ปัญหาเงื่อนไขของขอบเขตของสนามไฟฟ้าสถิต ทฤษฎีไดอิเล็กตริก พลังงานไฟฟ้าสถิต กระแสไฟฟ้าคงตัว ความเป็นแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า ทฟษฎีแม่เหล็กในสสาร พลังงานในสนามแม่เหล็ก สมการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัวดุสากึ่งตัวนำ รอยต่อพีเอ็น ไดโอด  การวัดและการทดสอบไดโอด ตัวทำกระแสตรงแบบต่างๆ ทรานซิสเตอร์ การไบแอสทรานซิสเตอร์แบบต่างๆ ฟิลเตอร์แบบต่างๆ เอฟอีที ยูเจที พียูที เอสซีอาร์ ไดแอก ไตรแอก ฯ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  S1 อาทิตย์07:50-12:0024.203024C220X    
วิทยาศาสตรศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วัชระ พรกวีรัตน์
ผศ. ดร.พิเศษ ตู้กลาง
สำรองให้:วิทยาศาสตรศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,2-2-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ ปัญหาเงื่อนไขของขอบเขตของสนามไฟฟ้าสถิต ทฤษฎีไดอิเล็กตริก พลังงานไฟฟ้าสถิต กระแสไฟฟ้าคงตัว ความเป็นแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า ทฟษฎีแม่เหล็กในสสาร พลังงานในสนามแม่เหล็ก สมการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัวดุสากึ่งตัวนำ รอยต่อพีเอ็น ไดโอด
การวัดและการทดสอบไดโอด ตัวทำกระแสตรงแบบต่างๆ ทรานซิสเตอร์ การไบแอสทรานซิสเตอร์แบบต่างๆ ฟิลเตอร์แบบต่างๆ เอฟอีที ยูเจที พียูที เอสซีอาร์ ไดแอก ไตรแอก ฯ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123