430634-65วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา
Material Science and Nanotechnology for Science Education
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างผลึก แลททิซและระบบผลึก กฎของแบรกก์และการวิเคราะห์โครงสร้างผลึก ประเภทของวัสดุ สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแสง สมบัติทางแม่เหล็ก และสมบัติทางความร้อนของวัสดุ บทนำสู่นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน วิธีการและเครื่องมือในการสร้างวัสดุระดับนาโน  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ ปัญหาในด้านการเรียนการสอนวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี วิเคราะห์วิพากษ์เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  S1 อาทิตย์12:50-17:0024.203024C220X    
วิทยาศาสตรศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. บุปผชาติ ต่อบุญสูง
ผศ. ดร.วัชรพงษ์ วงค์เขียว
สำรองให้:วิทยาศาสตรศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,2-2-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างผลึก แลททิซและระบบผลึก กฎของแบรกก์และการวิเคราะห์โครงสร้างผลึก ประเภทของวัสดุ สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแสง สมบัติทางแม่เหล็ก และสมบัติทางความร้อนของวัสดุ บทนำสู่นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน วิธีการและเครื่องมือในการสร้างวัสดุระดับนาโน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ ปัญหาในด้านการเรียนการสอนวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี วิเคราะห์วิพากษ์เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123