215222-65การวิเคราะห์นโยบายและแผน
Policy and Plan Analysis
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการและกระบวนการนโยบายสาธารณะและแผน แนวคิด และเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายและแผนแบบต่าง ๆ ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ความคิดเห็นสาธารณะสู่การเป็นนโยบายสาธารณะ การนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติ และเหตุผลของความล้มเหลว  ความสำเร็จของนโยบาย รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบนโยบายสาธารณะและแผนที่สำคัญ ๆ ของประเทศไทย
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ09:00-12:0036.04.06 (คี่)050C433013X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
33-30-3
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี09:00-12:0036.05.05 (คู่)050C41338X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
31-30-1
10-3-7
สอบปลายภาค:
  P3 พฤหัสบดี09:00-12:009.07.07-08(คี่)009C453510X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร. ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
35-34-1
10-1-9
สอบปลายภาค:
  P4 พฤหัสบดี13:00-16:009.06.08(คู่)009C44359X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร. ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
34-32-2
10-3-7
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการและกระบวนการนโยบายสาธารณะและแผน แนวคิด และเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายและแผนแบบต่าง ๆ ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ความคิดเห็นสาธารณะสู่การเป็นนโยบายสาธารณะ การนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติ และเหตุผลของความล้มเหลว
ความสำเร็จของนโยบาย รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบนโยบายสาธารณะและแผนที่สำคัญ ๆ ของประเทศไทย
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123