215272-65หลักกฎหมายปกครอง
Administrative Laws
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย วิวัฒนาการ ระบบกฎหมายปกครอง ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการความรับผิดทางละเมิดและกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์13:00-16:009.14.07(คู่)009C433211X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธานี จงยัง
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
33-30-3
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ09:00-12:009.14.05(คี่)009C41347X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธานี จงยัง
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
31-30-1
10-4-6
สอบปลายภาค:
  P3 พฤหัสบดี13:00-16:009.14.08(คู่)009C45387X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธานี จงยัง
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
35-34-1
10-4-6
สอบปลายภาค:
  P4 ศุกร์09:00-12:009.06.11(คู่)009C44359X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธานี จงยัง
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
34-31-3
10-4-6
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์13:00-16:009.06.05**009C211110X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธานี จงยัง
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
11-10-1
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย วิวัฒนาการ ระบบกฎหมายปกครอง ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการความรับผิดทางละเมิดและกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123