430551-65เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา
Biotechnology for Science Education
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการของเทคโนโลยีชีวภาพ การใช้จุลินทรีย์ทางอุตสาหกรรม จีโนมของสิ่งมีชีวิตและการใช้ประโยชน์รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ กระบวนการและเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์พืชสัตว์และจุลินทรีย์โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม  การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพระดับอุตสาหกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมและความปลอดภัย สิทธิบัตรและกฎหมายทางเทคโนโลยีชีวภาพ ปัญหาในด้านการเรียนการสอนเทคโนโลยีชีวภาพ ฯ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  S1 อาทิตย์07:00-12:0024.421**024C440X    
วิทยาศาสตรศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ศรีนวล ตันสุวรรณ
ผศ.ดร.มณฑล วิสุทธิ
สำรองให้:วิทยาศาสตรศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,4-4-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพ การใช้จุลินทรีย์ทางอุตสาหกรรม จีโนมของสิ่งมีชีวิตและการใช้ประโยชน์รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ กระบวนการและเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์พืชสัตว์และจุลินทรีย์โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพระดับอุตสาหกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมและความปลอดภัย สิทธิบัตรและกฎหมายทางเทคโนโลยีชีวภาพ ปัญหาในด้านการเรียนการสอนเทคโนโลยีชีวภาพ ฯ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123